top of page
เครื่องรีดเสาแรค รีดเสาโอเมก้า รีดคานชั้นวาง เครื่องรีดขึ้นรูปชั้นวางสินค้า  แรค ชั้นวางสินค้า TMS Rollform.jpeg

Roll forming Machine for Rack System

เครื่องรีดขึ้นรูปชิ้นส่วน แรค ชั้นวางสินค้า

เครื่องรีดขึ้่นรูปโลหะแผ่นสำหรับการขึ้นรูปชิ้นงานในอุตสาหกรรมผลิตเร็ค และชั้นวางสินค้า อาทิ   เครื่องรีดชั้นวางของ เครื่องรีดแผ่นชั้นวางสินค้า เครื่องรีดเสาโอเมกา เครื่องรีดคาน เครื่องรีดกระดูกแผ่นชั้น เครื่องรีดเบรซเซอร์

เครื่องรีดขึ้นรูปของ TMS Rollform สามารถรวมขั้นตอนเจาะรู และบากเหล็กแผ่นตรง เพื่อรีดขึ้่นรูปเป็นแบบโปรไฟล์ต่างๆ และสามารถตัดชิ้นงานตามความยาวไว้ในไลน์การผลิตเดียวกัน ช่วยให้สามารถผลิตชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว   ลดภาระการใช้คน 

ตัวอย่างชิ้นงานรีดขึ้นรูปสำหรับอุตสาหกรรมแร็ค และชั้นวางของ

ภาพ Section งาน แรค ชั้นวางสินค้า 

bottom of page