top of page
Car Frame

เครื่องรีดขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์
(Rollforming Machine for Automobile  Industries)

TMS Rollform  มีประสบการณ์ผลิตเครื่องจักรรีดขึ้นรูปชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ ให้แก่บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ชั้นนำของประเทศ 

เครื่องจักรของ​ TMS Rollform สามารถผลิตชิ้นงานรีดขึ้นรูปโลหะแผ่น เพื่อเป็นชิ้นส่วนประกอบรถยนต์   อาทิ ตัวถังรถกระบะ  รางขอบกระจกหน้าต่างรถยนต์  ชิ้นส่วนคานเสริมความแข็งแรงประตูรถยนต์   ขอบประตูรถยนต์ ขอบกระบะท้าย  ตัวถังรถยนต์  ฯลฯ 

ภาพ Section ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์

Profile Section for Automobil  Part Industry

bottom of page