top of page
งานรีดรางสายไฟ Menu .jpg

เครื่องรีดชิ้นงานรีดขึ้นรูปสำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ

Rollforming Machine for various  industries

TMS Rollform สามารถผลิตเครื่องรีดขึ้นรูปชิ้นงานโลหะแผ่นเพื่อผลิตชิ้นส่วนประกอบสำหรับอุตสาหกรรมผลิตสำคัญมากมาย อาทิ  โซลาร์พาแนล รางสายไฟ สตรัทรางสายไฟ (C Strut)    เฟอร์นิเจอร์เหล็ก ตู้เซฟนิรภัย  กล่องเหล็กเพื่อการขนส่งชิ้นส่วนรถยนต์ทางเรือ ฯลฯ

 

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราสามารถออกแบบเครื่องจักร และลูกรีดเพื่อผลิตชิ้นงานที่คุณต้องการได้หรือไม่ สามารถติดต่อพวกเราได้ที่. หรือส่งตัวอย่างชิ้นงานมาให้พวกเราทดลองออกแบบได้
 

โปรไฟล์ Section สำหรับงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ

bottom of page